С подкрепата на Bonilash

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА „Edna празнува 8-мия си рожден ден”

игра
Снимка: Edna.bg

1. Място на провеждане:

Играта се провежда в официална подкатегория на сайта www.edna.bg , достъпна чрез този линк : https://www.edna.bg/edna-na-8

2. Период на участие:

Периодът на участие в Играта е от 08:00 ч. на 02.03.2020 г. до 12:00 ч. на 09.03.2020 г.

3. Организатор:

3.1. „Нет Инфо“ АД, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Христофор Колумб” № 41, ЕИК 202632567.

4. Участници:

4.1 Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице с постоянен адрес в Република България, което:

4.1.1. в периода на участие посети уеб адрес https://www.edna.bg/edna-na-8, където се провежда Играта;

4.1.2. приеме настоящите Правила като се регистрира за участие като изпрати на имейл адрес edna@netinfo.bg кратък разказ или списък с 8-те жени, които го вдъхновяват в ежедневието и сподели защо, като заедно с това

4.1.3. изпрати своите лични имена и телефон за осъществяване на контакт с него.

4.2. В Играта нямат право да участват служители на Организатора и/или на “Натурпродукт - България” ООД, ЕИК: 831391117, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в Организатора или „Натурпродукт-България“ ООД, в качеството им на предприятия-ползватели на тези работници/служители под тяхно ръководство и контрол, както и членове на техните семейства.

4.3. В Играта нямат право да участват лица на възраст под 14 (четиринадесет) години.

4.4. Участниците са длъжни да спазват настоящите Правила.

5. Механизъм на участие:

5.1. За нуждите на Играта в рамките на периода на участие на уеб адрес https://www.edna.bg/edna-na-8 (част от официалната уеб страницата на Edna.bg), ще бъде публикуванo условието на Играта: „Напиши ни кратък разказ или списък с 8-те жени, които те вдъхновяват ежедневно и ни сподели защо“. Всички лица, които отговарят на изискванията, описани в т. 4.1. от тези Правила могат да се включат в Играта като за целта трябва да изпратят имейл с кратък разказ или списък по така поставения въпрос, своите имена и телефон. С изпращането на имейл, съответният Участник приема и се съгласява с настоящите Правила и се задължава да ги спазва.

5.2. Играта не включва продажба на стоки и/или услуги. Играта не е свързана с покупка. Участието в Играта е безплатно.

5.3. Всеки Участник има право да участва еднократно в рамките на периода на участие.

5.4. Имейли, които съдържат произволни думи, букви и др. под. няма да дават право на участие в тегленето на наградите.

6. Награди:

6.1. Описание:

Описание на наградата - Промоционален комплект серум за мигли Бонилаш + спирала за мигли Маскара Мед 

Общ брой награди от съответния вид за целия Период на Играта  - 8 (осем)

Общо награди за целия Период на провеждане на Играта: 8 (осем).

6.2. Наградите по т. 6.1. се осигуряват и ще бъдат раздадени от “Натурпродукт-България” ООД.

7. Определяне на победителите:

7.1. Участниците в Играта, които печелят награда се определят чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него. Тегленето ще се извърши на 09.03.2020 г. след 12:00 ч.

7.2. Печелившите участници ще бъдат обявени в отделен материал (статия), на официалната страница на Edna.bg на адрес: www.edna.bg.

7.2.1. В случай, че изтеглен печеливш участник е изпратил съобщение по електронната поща (имейл) с необходимите данни, посочени по-горе, но след това в рамките на 3 (три) работни дни с него не може да бъде осъществен контакт на посочения телефон от „Натурпродукт-България“ ООД, за да се уточни начинът на изпращането и получаването на наградата, същият губи правото да получи наградата си и Организаторът изтегля нов печеливш за тази награда. Новият печеливш участник се обявява в същата статия и за него важат сроковете и условията за осъществяване на връзка с Организатора, описани по-горе.

7.2.2. В случай, че с вторите изтеглени печеливши участници при условията на т. 7.2.1. по-горе също не може да бъде осъществен контакт или да получат наградите си, не се извършва ново теглене и нераздадените награди остават неразпределени.

8. Получаване на наградите:

8.1. Организирането на раздаването на наградите се осъществява от „Натурпродукт-България“ ООД, които осъществяват контакт с печелившите участници на посочените от последните телефонни номера в изпратеното лично съобщение до Организатора.

8.2. За да получи своята награда съответният печеливш участник следва да удостовери пред „Натурпродукт-България“ ООД, че е на възраст над 18 години или ако е на възраст между 14 и 18 години – задължително следва да бъде придружен от родител или попечител при получаване на наградата.

8.3. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност.

8.4. Крайният срок за получаване на наградите се определя от „Натурпродукт-България“ ООД.

8.5. Ако в рамките на установените срокове не са раздадени всички награди, не се организира ново разпределение.

9. Лични данни:

9.1. Участникът се индивидуализира в Играта посредством данните, които e предоставил в мейл изпратен до edna@netinfo.bg, съдържащ и отговор на зададения въпрос.

9.2. Участникът доброволно предоставя на Организатора на Играта личните си данни за обработване за целите на Играта, по-конкретно – за целите на идентификация на участвалите в Играта лица, записване на същите, както и за целите на идентификация на победителите в Играта. За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на Играта лични данни на Участниците ще бъдат надлежно изтрити от Организатора след приключване на Играта и изтегляне на печелившите в нея Участници, т.е. личните данни следва да бъдат премахнати или имобилизирани (архивирани) от всички системи и сървъри на Организатора най-късно до 10.04.2020 г.

9.3. Организаторът няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън Играта, както и да ги предоставя на трети лица, освен при изрична писмена договорка, в предвидените от закона случаи, както и при спазване на разпоредбите на настоящите Правила в това число и описаните условия за получаване на наградите чрез „Натурпродукт-България“ ООД.

9.4. Организаторът не носи отговорност, ако Участник е посочил неверни данни.

9.5. (1) Организаторът обработва събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно. Организаторът се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2) Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Организаторът взема съответните мерки за защита на данните.

(3) Организаторът се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

10. Права и отговорности:

10.1. Организаторът не отговаря: а) в случай, че награда или която и да е част от нея не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния победител и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

10.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай, че регистрацията на даден Участник в Играта съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация. Организаторът не носи отговорност за липсващи или загубени регистрации през мейл акаунта (edna@netinfo.bg), както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

10.3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи на Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.

10.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Играта в страницата, където се провежда. При всякакви злоупотреби, Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията. За манипулация по тази точка ще се счита например използване на повече от един имейл акаунт/профил от едно и също лице за участие в Играта и др. под.

10.5. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с евентуални претенции за получаване на награди.

10.6. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, използвало данни за друго лице, независимо дали последното е дало или не съгласие за това.

10.7. Участието на всеки Участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

11. Допълнителни разпоредби:

11.1. Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка, включително да съкрати или удължи периода на участие в Играта, за които обстоятелства Участниците в Играта ще бъдат уведомени на страницата, където се провежда Играта. Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на страницата www.edna.bg. Изменените и/или допълнени Правила обвързват Участниците в Играта с приемането им по начините, посочени по-горе.

11.2. Организаторът има право по всяко време да преустанови реализацията на Играта, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва настоящите Правила.

12. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

Настоящите Правила влизат в сила от 02.03.2020 г.

Хороскоп за деня

Магическата топка
Попитай Магическата топка
Каква си според асцендента си
Каква си според асцедента си
Виж Съновника на Edna
Съновник
Виж Тайна на деня
Тайна на деня
Изтегли Късмет на деня
Късмет на деня
Изтегли Карта Таро на деня
Карта Таро на деня

Авторите

Оферти