ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в Играта “Моята любима празнична книга”

коледа
Снимка: Thinkstock

Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между организатора, от една страна, и участниците в играта “Моята любима празнична книга”,  от друга страна, както и условията за участие в нея.

Чл.  2. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:

1. Играта е “Моята любима празнична книга”, която се провежда на интернет сайта Edna.bg. Тя протича от 11:00 ч. на 6.12.2018 година до 23:59 ч. на 16.12.2018 г.

2. “Участник” e всяко физическо лице, посетило Edna.bg, прочело статията анонс за играта, изпратило имейл на редакционната поща на сайта edna@netinfo.bg с посочените в статията параметри и въвело имена, мобилен телефон или имейл за връзка с него във формата за участие.

Чл. 3. /1/ Право на участие имат всички граждани на Република България над 18-годишна възраст.

/2/ Не може да бъде участник лице, което е ангажирано в дейността на Организатора на играта или което е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта.

/3/ При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходните алинеи, Организаторът има право да спре участието до опровергаването им от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

Чл.4. Участникът заявява изрично съгласие за участие в Играта и съгласие с правилата на същата, в това число и с настоящите Общи условия, чрез участието си чрез имейл.

Чл.5. Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка, включително да съкрати или удължи срока на играта, за които обстоятелства участниците в играта ще бъдат известени на уебстраницата на играта. Организаторът има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила.

Чл.6. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.
/2/ Организаторът е длъжен да обяви на уебстраницата на Играта измененията и допълненията в Общите условия.
/3/ Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на интернет страница Edna.bg.

Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват участниците в Играта с приемането им по начините, посочени по-горе.

Чл.7. /1/ Участникът се индивидуализира в Играта посредством контактите, които изпраща чрез имейл на редакционната поща edna@netinfo.bg.

/2/ Нет Инфо няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън играта, както и да ги предоставя на трети лица, освен в предвидените от закона случаи, както и при спазване на разпоредбите на настоящите Общи условия. Личните данни на участниците се използват единствено за целите на идентификация на участвалите в Играта лица, записване на същите, както и за целите на идентификация на победителите в Играта и осъществяване на връзка с тях по повод на връчване на спечелените от тях награди. За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на Играта лични данни на участниците ще бъдат надлежно изтрити от Нет Инфо след приключване на играта и изтегляне на печелившите в нея участници, т.е. личните данни следва да бъдат премахнати от всички системи и сървъри на Нет Инфо най-късно на 1.02.2019 г. Единствено, данните на спечелилите участници ще бъдат запазени за целите на счетоводна и данъчна отчетност в законоустановените за това срокове.

/3/ Организаторът не носи отговорност, ако Участник е посочил неверни данни.

/4/ Организаторът не носи отговорност, в случай че награденият е обективно възпрепятстван да получи и използва награда от Играта.

/5/ Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, използвало данни за друго лице, независимо дали последното е дало или не съгласие за това.

Чл. 8. Връчване на наградите.

Връчването на наградите на спечелилите ги лица се извършва в офиса на Нет Инфо (град София, бул. Христофор Колумб 41, ет. 3) за лица, живеещи в град София, а за останалите – с куриер на посочен от спечелилия адрес (куриерът у типа куриерска услуга се избират от Организатора), като Организаторът предявява на печелившите за двустранно подписване от печелившия и от представител на Организатора приемо-предавателен протокол, който удостоверява надлежното връчване на съответната награда.

Чл. 9. Защита на личните данни

/1/      Нет Инфо обработва събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно. Организаторът се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

/2/      Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Нет Инфо взема съответните мерки за защита на данните.

/3/      Нет Инфо се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

Чл. 10. Грешки и невалидни регистрации

Организаторът не носи отговорност за имейли за участие, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

Чл. 11. Съдебни спорове

Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

Чл. 12. Отговорност

/1/      Участието на всеки Участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност.

/2/      Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

Хороскоп за деня

Каква си според асцендента си
Каква си според асцедента си
Виж Съновника на Edna
Съновник
Виж Тайна на деня
Тайна на деня
Изтегли Късмет на деня
Късмет на деня
Изтегли Карта Таро на деня
Карта Таро на деня
Виж Съвет на деня
Съвет на деня

Авторите

Оферти