Създадено за Vegeta

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА с наименование „Играта на Vegeta 2” („Играта“)

1. Място на провеждане:

Играта се провежда на уебсайта https://www.edna.bg/, администриран от Организатора („Сайта“). 

2. Период на участие:

Периодът на участие в Играта е от 12:00 ч. на 30.11.2022 г. до 12:00 ч. на 16.12.2022 г.

3. Организатор:

„Нет Инфо“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Христофор Колумб” № 41, ЕИК 202632567.

4. Участници:

4.1. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице на възраст над 18 години с постоянен адрес в Република България, което:

4.1.1. в периода на участие посети Сайта, на който се провежда Играта,

4.1.2. се регистрира за участие в специално създадената форма за участие, достъпна в статия публикувана на Сайта като попълни в нея две имена (име и фамилия) и мобилен телефон за връзка.   

4.1.3. приеме настоящите Правила,

4.1.4.посочи своя избор от подадените опции, на въпрос „Коя е твоята любима рецепта?“, разположен в статията като условие.

4.2. В Играта нямат право да участват служители на Организатора и/или на „Подравка ЕООД, ЕИК: 205930696, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в Организатора и/или в „Подравка ЕООД, в качеството им на предприятия-ползватели на тези работници/служители под тяхно ръководство и контрол, както и членове на техните семейства.

5. Механизъм на участие:

5.1. За нуждите на Играта в рамките на периода на участие на Сайта ще бъде създадена статия с интегрирана форма и въпрос като условие за участие, където ще се извършва и регистрацията за участие.

5.2. Участието в Играта се реализира в Периода по т. 2 от тези Правила при следните условия:

5.2.1 Всички лица, които отговарят на изискванията по т. 4 от тези Правила, могат да се регистрират за участие в Играта чрез свободен избор на опция отговор на въпроса „Коя е твоята любима рецепта“

5.2.2. Всеки участник има право да участва само веднъж в Играта.

5.2.3. Играта не включва продажба на стоки и/или услуги. Играта не е свързана с покупка. Участието в Играта е безплатно.

6. Награди:

6.1. Описание:

Общо награди за целия Период на провеждане на Играта: 3 (три).

6.2. Наградите по т. 6.1. се предоставят и ще бъдат раздадени от „Подравка ЕООД, ЕИК: 205930696

7. Определяне на победителите:

7.1. Участниците в Играта, които печелят награда се определят чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.

7.2. Тегленията на наградите по т. 6.1. ще се извърши в 12:00 ч. на 16.12.2022г.

7.3. След определяне на всеки печеливш участник се изтегля по още 1 (един) резервен печеливш участник. Резервният печеливш участник може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит и/или не може да получи наградата в сроковете по тези Правила. В случай, че с вторите изтеглени печеливши участници при условията на тази точка също не може да бъде осъществен контакт или да получат наградите си, не се извършва ново теглене и нераздадените награди остават неразпределени.

8. Получаване на наградите:

8.1. Организирането на раздаването на наградите се осъществява от съответното ЮЛ, посочено в точка т. 6.2, който осъществява контакт с печелившите участници на посочените от последните телефонен номер в регистрационната форма за участие в Играта.

8.2. За да получи своята награда съответният печеливш участник следва да удостовери пред съответното дружество по т. 6.2, което осигурява съответната спечелена награда, че е на възраст над 18 (осемнадесет) години.

8.3. Печелившият Участник трябва да подпише приемо-предавателен протокол, че приема наградата и ще се възползва от нея, в рамките на посочените по-горе условия.

8.4. Наградите, които се предоставят в настоящата игра ПРЕДСТАВЛЯВАТ облагаем доход за физическото лице, като в този случай при получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Когато наградата е на стойност над 100,00 лева с ДДС,  съгласно чл. 65, ал. 7 от ЗДДФЛ, съответното ЮЛ, което осигурява и предоставя наградата съгласно чл. 6.2., е задължено да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък. В тази връзка печелившите участници доброволно, информирано и свободно предоставят личните си данни за попълването на приемо-предавателния протокол на съответното ЮЛ, което осигурява и предоставя наградата съгласно чл. 6.2.. Удържания и внесен данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация. С оглед избягване на всяко съмнение: Организаторът няма задължение за деклариране, внасяне или удържане на данък във връзка с наградите по настоящата Игра. Това задължение е на спечелилите участници и на дружеството, което осигурява и раздава съответните награди, съгласно посоченото в чл. 6.2.   

8.5. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност.

8.6. Крайният срок за получаване на наградите по чл. 6.1. е със срок до 30 (тридесет) дни след изтегляне на съответния победител. Организаторът не носи отговорност ако Участник е възпрепятстван и не може да си получи наградата.

8.7. Ако в рамките на установените срокове не са раздадени всички награди, не се организира ново разпределение.

9. Лични данни:

9.1. Участникът се индивидуализира в Играта посредством данните, които e предоставил в регистрационната форма за участие в Играта, достъпна в периода за участие на Сайта.

9.2. Участникът доброволно предоставя на Организатора на Играта личните си данни за обработване за целите на Играта, по-конкретно – за целите на идентификация на участвалите в Играта лица, записване на същите, както и за целите на идентификация на победителите в Играта. За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на Играта лични данни на Участниците ще бъдат надлежно изтрити от Организатора след приключване на Играта и изтегляне на печелившите в нея Участници, т.е. личните данни следва да бъдат премахнати или имобилизирани (архивирани) от всички системи и сървъри на Организатора най-късно до 31.12.2022 г. 

9.3. Организаторът няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън Играта, както и да ги предоставя на трети лица с изключение на „Подравка ЕООД, ЕИК: 205930696 и само с цел организиране получаването на спечелените награди, както и в други случаи при наличие на изрична писмена договорка, в предвидените от закона случаи и при спазване на разпоредбите на настоящите Правила.

9.4. Организаторът не носи отговорност, ако Участник е посочил неверни данни.

9.5. (1) Организаторът обработва събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно. Организаторът се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2)       Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Организаторът взема съответните мерки за защита на данните.

(3)       Организаторът се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

10. Права и отговорности:

10.1. Организаторът и „Подравка ЕООД, ЕИК: 205930696 не отговарят: а) в случай, че награда или която и да е част от нея не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния победител и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

10.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай, че регистрацията на даден Участник в Играта съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация. Организаторът не носи отговорност за липсващи или загубени регистрации на Сайта, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

10.3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи на Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.

10.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Играта в Сайта, където се провежда. При всякакви злоупотреби, Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.

10.5. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с евентуални претенции за получаване на награди.

10.6. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, използвало данни за друго лице, независимо дали последното е дало или не съгласие за това.

10.7. Участието на всеки Участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, получаване или ползване на наградите, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

10.8. Организаторът не поема никакви разходи, свързани с получаването и ползването на спечелената награда (включително, но не само пътни разходи; разходи за храна и всякакви други случайни разходи).

10.9. Организаторът не отговаря за качеството на наградите.

10.10 Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Играта.

 10.11 Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки.

11. Допълнителни разпоредби:

11.1. Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка, включително да съкрати или удължи периода на участие в Играта, за които обстоятелства Участниците в Играта ще бъдат уведомени на Сайта. Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на Сайта. Изменените и/или допълнени Правила обвързват Участниците в Играта с приемането им по начините, посочени по-горе.

11.2. Организаторът има право по всяко време да преустанови участието на Участник в Играта, ако същият не спазва настоящите Правила.

12. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

Настоящите Правила влизат в сила от 30.11.2022 г.

Хороскоп за деня

Магическата топка
Попитай Магическата топка
Каква си според асцендента си
Каква си според асцедента си
Виж Съновника на Edna
Съновник
Виж Тайна на деня
Тайна на деня
Изтегли Късмет на деня
Късмет на деня
Изтегли Карта Таро на деня
Карта Таро на деня

Авторите

Оферти