Общи условия за участие в игра „Шанел“

Шанел книга Hybrid Books
Снимка: Издателство Hybrid Books

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА с наименование „ШАНЕЛ“ („Играта“)

 

1. Място на провеждане:

Играта се провежда в официалния профил на Edna.bg в Инстаграм - https://www.instagram.com/ednabgofficial/  („Профила“).  

 

2. Период на участие:

Периодът на участие в Играта е от 14:00 ч. на 31.01.2023 г. до 14:00 ч. на 07.02.2023 г.

 

3. Организатор:

„Нет Инфо“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: град София, ул. „Неделчо Бончев” № 10, ЕИК 202632567.

 

4. Участници:

4.1. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице на възраст над 14 години с постоянен адрес в Република България, което:

4.1.1. в периода на участие посети Профила, на които се провежда Играта,

4.1.2. последва @ednabgofficial в Инстаграм

4.1.3. отговори с коментар под поста на Играта, качен в Профила, като тагне в коментар приятел, който обича модата и му отива да носи Chanel.

4.2. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в Организатора и/или в другите посочени дружества, в качеството им на предприятия-ползватели на тези работници/служители под тяхно ръководство и контрол, както и членове на техните семейства.

 

5. Механизъм на участие:

5.1. За нуждите на Играта в рамките на периода на участие в Профила ще бъде създаден пост със снимка.

5.2. Участието в Играта се реализира в Периода по т. 2 от тези Правила при следните условия:

5.2.1 Всички лица, които отговарят на изискванията по т. 4 от тези Правила, могат да се регистрират за участие в Играта и да участват, като отговорят с коментар под поста на Играта, качен в Профила, като тагне в коментар приятел, който е фен на модата и обича пътуванията

5.2.2. Всеки участник има право да участва само веднъж в Играта.

5.2.3. Играта не включва продажба на стоки и/или услуги. Играта не е свързана с покупка. Участието в Играта е безплатно.

 

6. Награди:

Описание на наградата

Общ брой награди от съответния вид за целия Период на Играта

 6.1.1.

 Книга „Шанел“

3 (три) броя с меки корици

 

Общо награди за целия Период на провеждане на Играта: 3 (три).

 

 

7. Определяне на победителите:

7.1. Участниците в Играта, които печелят награда се определят чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.

7.2. Тегленията на наградите по т. 6.1. ще се извърши на 07.02.2023 г.

7.3. След определяне на всеки печеливш участник се изтегля по още 1 (един) резервен печеливш участник. Резервният печеливш участник може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит и/или не може да получи наградата в сроковете по тези Правила. В случай, че с вторите изтеглени печеливши участници при условията на тази точка също не може да бъде осъществен контакт или да получат наградите си, не се извършва ново теглене и нераздадените награди остават неразпределени.

 

8. Получаване на наградите:

8.1. Печелившите Участници ще бъдат информирани за спечелената награда като бъдат обявени в стори чрез таг и таг в коменар под съответния пост. Същите са длъжни да се свържат с Организатора по описания начин в сторито и да предоставят данни за организиране изпращането на наградата (три имена, адрес, телефон), както и да осигурят съгласието на родител/попечител за получаването на спечелената награда. В случай, че съответният печеливш Участник не се свърже с Организатора в рамките на 3 (три) дни от тагването, за победител се счита резервният печеливш участник, който се тагва в ново стори с указания да осъществи контакт с Организатора. В случай, че и той не отговори в срока по тази точка, наградата остава неразпределена и ново теглене не се организира.

8.2. За да получи своята награда съответният печеливш участник следва да удостовери пред Организатора, че е на възраст над 14 години, както и съгласието на родител/попечител за получаването на наградата.

8.3. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност.

8.4. Крайният срок за получаване на наградите е в 2-месечен срок, считано от тегленето на наградите.

8.5. Ако в рамките на установените срокове не са раздадени всички награди, не се организира ново разпределение.

 

9. Лични данни:

9.1. Участникът се индивидуализира в Играта посредством данните, които e предоставил в профила си в съответната социална мрежа.

9.2. Участникът доброволно предоставя на Организатора на Играта личните си данни за обработване за целите на Играта, по-конкретно – за целите на идентификация на участвалите в Играта лица, записване на същите, както и за целите на идентификация на победителите в Играта и изпращане на наградите. За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на Играта лични данни на Участниците ще бъдат надлежно изтрити от Организатора след приключване на Играта, изтегляне на печелившите в нея Участници и изпращане на наградите, т.е. личните данни следва да бъдат премахнати или имобилизирани (архивирани) от всички системи и сървъри на Организатора най-късно до 15.02.2023 г.

9.3. Организаторът няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън Играта, както и да ги предоставя на трети лица и то само с цел организиране получаването на спечелените награди, както и в други случаи при наличие на изрична писмена договорка, в предвидените от закона случаи и при спазване на разпоредбите на настоящите Правила.

9.4. Организаторът не носи отговорност, ако Участник е посочил неверни данни.

9.5. (1) Организаторът обработва събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно. Организаторът се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2) Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Организаторът взема съответните мерки за защита на данните.

(3) Организаторът се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

 

10. Права и отговорности:

10.1. Организаторът не отговаря: а) в случай, че награда или която и да е част от нея не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш участник и/или негов представител/родител/попечител да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния победител и/или негов представител/родител/попечител; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

10.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай, че регистрацията на даден Участник в Играта съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация. Организаторът не носи отговорност за липсващи или загубени регистрации за участие, както и за регистрации, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

10.3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи на Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.

10.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на поста на Играта в Профила, където се провежда. При всякакви злоупотреби, Организаторът има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.

10.5. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с евентуални претенции за получаване на награди.

10.6. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, използвало данни за друго лице, независимо дали последното е дало или не съгласие за това.

10.7. Участието на всеки Участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

 

11. Допълнителни разпоредби:

11.1. Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка, включително да съкрати или удължи периода на участие в Играта, за които обстоятелства Участниците в Играта ще бъдат уведомени в съответния Профил. Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им по описания начин. Изменените и/или допълнени Правила обвързват Участниците в Играта с приемането им по начините, посочени по-горе.

11.2. Организаторът има право по всяко време да преустанови участието на Участник в Играта, ако същият не спазва настоящите Правила.

12. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

13. Фейсбук и Инстаграм не са организатори и не отговарят за провеждането на Играта и раздаването на наградите.

 

Настоящите Правила влизат в сила от 31.01.2023 г.

Хороскоп за деня

Магическата топка
Попитай Магическата топка
Каква си според асцендента си
Каква си според асцедента си
Виж Съновника на Edna
Съновник
Виж Тайна на деня
Тайна на деня
Изтегли Късмет на деня
Късмет на деня
Изтегли Карта Таро на деня
Карта Таро на деня

Авторите

Оферти